TARIM (AGRICULTURE)

-Tarımsal Sulama (Agricultural Irrigation)

-Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi (Soil and Water Resources Management)

-Çevre Yönetimi (Environmental Management)

-İklim Değişikliği ve Kuraklık (Climate Change and Aridity)

-Organik Tarım (Organic Agriculture)

-Bağcılık (Viticulture)

-Seracılık (Greenhouse)

-Bitkisel Üretim (Herbal Production)

-Bitki Koruma (Plant Protection)

-Hayvansal Üretim (Animal Production)

-Bitki Besleme (Plant Nutrition)

-Coğrafi Bilgi Sistemleri (Geography Information Systems)

-Uzaktan Algılama (Remote Sensing)

-Tarım Makineleri ve Teknolojileri (Agricultural Machinery and Technologies)

-Obruk Araştırmaları ve Uygulamaları (Sinkhole Research and Applications)

 

ALTERNATİF VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI (ALTERNATIVE ENERGY SOURCES)

-Jeotermal Enerji (Geothermal Energy)

-Rüzgâr Enerjisi (Wind Power)

-Güneş Enerjisi (Solar Energy)

-Biyogaz Enerjisi (Biogas Energy)

-HES Enerjisi (HES Energy)

-Hidrojen Enerjisi (Hydrogen Energy)

 

KÜRESEL GÜVENLİK (GLOBAL SECURITY)

-Gıda Güvenliği (Food Safety)

-İş Sağlığı ve Güvenliği (Occupational Health and Safety)

-Ekonomi Güvenliği (Economic Security)

-Jeopolitik Güvenlik (Geopolitical Security)

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SİBER GÜVENLİK (INFORMATION TECHNOLOGIES AND CYBER SECURITY)

-Bilişim Sistemleri (Information Systems)

-Bilişim Teknolojileri (Information Technologies)

-Siber Güvenlik (Cyber security)

 

 KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER TEHDİTLER (KBRN)

-Kimyasal Tehditler (Chemical Threats)

-Biyolojik Tehditler (Biological Threats)

-Radyolojik Tehditler (Radiological Threats)

-Nükleer Tehditler (Nuclear Threats)

 

TURİZM (TOURISM)

-Turizm İşletmeciliği (Tourism Management)

-Turizm Rehberliği (Tourism Guidance)

-Gastronomi (Gastronomy)

-Rekreasyon Yönetimi (Recreation Management)

 

SOSYO EKONOMİK BÖLGESEL KALKINMA (SOCIO-ECONOMIC REGIONAL DEVELOPMENT)

-Bağımlılıkla Mücadele (Fight Addiction)

-Aile İçi Şiddet (Family Violence)

-Göç ve Nüfus Hareketliliği (Migration and Population Mobility)

-Girişimcilik ve Kooperatifçilik (Entrepreneurship and Cooperatives)

-Yerel Yönetimler ve Sosyal Belediyecilik (Local Administrations and Social Municipalism)